• آدرس : تهران، خیابان حافظ
 • فکس : 66481990
 • شماره تماس : 66962766- 66962743

خدمات ما

بالادستی
 • نفت خام
  • بازار جهانی نفت خام
  • بازار داخلی نفت خام
  • پیش‌بنی آینده بازار
 • میعانات گازی
  • بازار جهانی میعانات گازی
  • بازار داخلی میعانات گازی
  • پیش‌بنی آینده بازار
 • گاز طبیعی
  • بازار جهانی گاز طبیعی
  • بازار داخلی گاز طبیعی
  • تراز داخلی گاز
  • پیش‌بنی آینده بازار
 • گازهای همراه نفت سوزانده‌شده (گاز مشعل)
  • NGL
  • Mini NGL
  • رمز ارز
  • COP21
پایین‌دستی
 • بازار محصولات پتروشیمی
  • بازار متانول
   • بازار جهانی متانول
    • ظرفیت جهانی متانول
    • تولید جهانی متانول
    • مصرف جهانی متانول
    • تجارت جهانی متانول
    • قیمت جهانی متانول
   • بازار داخلی متانول
    • ظرفیت داخلی متانول
    • تولید داخلی متانول
    • مصرف داخلی متانول
    • تجارت داخلی متانول
    • قیمت داخلی متانول
   • پیش‌بنی آینده بازار متانول
    • پیش‌بینی ظرفیت
    • پیش‌بینی تولید
    • پیش‌بینی مصرف
    • پیش‌بینی تجارت
    • پیش‌بینی قیمت
   • بازار پروپیلن
    • بازار جهانی پروپیلن
     • ظرفیت جهانی پروپیلن
     • تولید جهانی پروپیلن
     • مصرف جهانی پروپیلن
     • تجارت جهانی پروپیلن
     • قیمت جهانی پروپیلن
    • بازار داخلی پروپیلن
     • ظرفیت داخلی پروپیلن
     • تولید داخلی پروپیلن
     • مصرف داخلی پروپیلن
     • تجارت داخلی پروپیلن
     • قیمت داخلی پروپیلن
    • پیش‌بنی آینده بازار پروپیلن
     • پیش‌بینی ظرفیت
     • پیش‌بینی تولید
     • پیش‌بینی مصرف
     • پیش‌بینی تجارت
     • پیش‌بینی قیمت
    • بازار پلی‌پروپیلن
     • بازار جهانی پلی‌پروپیلن
      • ظرفیت جهانی پلی‌پروپیلن
      • تولید جهانی پلی‌پروپیلن
      • مصرف جهانی پلی‌پروپیلن
      • تجارت جهانی پلی‌پروپیلن
      • قیمت جهانی پلی‌پروپیلن
     • بازار داخلی پلی‌پروپیلن
      • ظرفیت داخلی پلی‌پروپیلن
      • تولید داخلی پلی‌پروپیلن
      • مصرف داخلی پلی‌پروپیلن
      • تجارت داخلی پلی‌پروپیلن
      • قیمت داخلی پلی‌پروپیلن
     • پیش‌بنی آینده بازار پلی‌پروپیلن
      • پیش‌بینی ظرفیت
      • پیش‌بینی تولید
      • پیش‌بینی مصرف
      • پیش‌بینی تجارت
      • پیش‌بینی قیمت
     • بازار اتیلن
      • بازار جهانی اتیلن
       • ظرفیت جهانی اتیلن
       • تولید جهانی اتیلن
       • مصرف جهانی اتیلن
       • تجارت جهانی اتیلن
       • قیمت جهانی اتیلن
      • بازار داخلی اتیلن
       • ظرفیت داخلی اتیلن
       • تولید داخلی اتیلن
       • مصرف داخلی اتیلن
       • تجارت داخلی اتیلن
       • قیمت داخلی اتیلن
      • پیش‌بنی آینده بازار اتیلن
       • پیش‌بینی ظرفیت
       • پیش‌بینی تولید
       • پیش‌بینی مصرف
       • پیش‌بینی تجارت
       • پیش‌بینی قیمت
      • بازار پلی‌اتیلن
       • بازار جهانی پلی‌اتیلن
        • ظرفیت جهانی پلی‌اتیلن
        • تولید جهانی پلی‌اتیلن
        • مصرف جهانی پلی‌اتیلن
        • تجارت جهانی پلی‌اتیلن
        • قیمت جهانی پلی‌اتیلن
       • بازار داخلی پلی‌اتیلن
        • ظرفیت داخلی پلی‌اتیلن
        • تولید داخلی پلی‌اتیلن
        • مصرف داخلی پلی‌اتیلن
        • تجارت داخلی پلی‌اتیلن
        • قیمت داخلی پلی‌اتیلن
       • پیش‌بنی آینده بازار پلی‌اتیلن
        • پیش‌بینی ظرفیت
        • پیش‌بینی تولید
        • پیش‌بینی مصرف
        • پیش‌بینی تجارت
        • پیش‌بینی قیمت
       • بازار اوره
        • بازار جهانی اوره
         • ظرفیت جهانی اوره
         • تولید جهانی اوره
         • مصرف جهانی اوره
         • تجارت جهانی اوره
         • قیمت جهانی اوره
        • بازار داخلی اوره
         • ظرفیت داخلی اوره
         • تولید داخلی اوره
         • مصرف داخلی اوره
         • تجارت داخلی اوره
         • قیمت داخلی اوره
        • پیش‌بنی آینده بازار اوره
         • پیش‌بینی ظرفیت
         • پیش‌بینی تولید
         • پیش‌بینی مصرف
         • پیش‌بینی تجارت
         • پیش‌بینی قیمت
        • بازار MEG
         • بازار جهانی MEG
          • ظرفیت جهانی MEG
          • تولید جهانی MEG
          • مصرف جهانی MEG
          • تجارت جهانی MEG
          • قیمت جهانی MEG
         • بازار داخلی MEG
          • ظرفیت داخلی MEG
          • تولید داخلی MEG
          • مصرف داخلی MEG
          • تجارت داخلی MEG
          • قیمت داخلی MEG
         • پیش‌بنی آینده بازار MEG
          • پیش‌بینی ظرفیت
          • پیش‌بینی تولید
          • پیش‌بینی مصرف
          • پیش‌بینی تجارت
          • پیش‌بینی قیمت
بازار محصولات پالایشی
 • بازار نفتا
  • بازار جهانی نفتا
   • ظرفیت جهانی نفتا
   • تولید جهانی نفتا
   • مصرف جهانی نفتا
   • تجارت جهانی نفتا
   • قیمت جهانی نفتا
  • بازار داخلی نفتا
   • ظرفیت داخلی نفتا
   • تولید داخلی نفتا
   • مصرف داخلی نفتا
   • تجارت داخلی نفتا
   • قیمت داخلی نفتا
  • پیش‌بنی آینده بازار نفتا
   • پیش‌بینی ظرفیت
   • پیش‌بینی تولید
   • پیش‌بینی مصرف
   • پیش‌بینی تجارت
   • پیش‌بینی قیمت
  • بازار بنزین
   • بازار جهانی بنزین
    • ظرفیت جهانی بنزین
    • تولید جهانی بنزین
    • مصرف جهانی بنزین
    • تجارت جهانی بنزین
    • قیمت جهانی بنزین
   • بازار داخلی بنزین
    • ظرفیت داخلی بنزین
    • تولید داخلی بنزین
    • مصرف داخلی بنزین
    • تجارت داخلی بنزین
    • قیمت داخلی بنزین
   • پیش‌بنی آینده بازار بنزین
    • پیش‌بینی ظرفیت
    • پیش‌بینی تولید
    • پیش‌بینی مصرف
    • پیش‌بینی تجارت
    • پیش‌بینی قیمت
   • بازار نفت‌گاز (گازوئیل)
    • بازار جهانی نفت‌گاز (گازوئیل)
     • ظرفیت جهانی نفت‌گاز (گازوئیل)
     • تولید جهانی نفت‌گاز (گازوئیل)
     • مصرف جهانی نفت‌گاز (گازوئیل)
     • تجارت جهانی نفت‌گاز (گازوئیل)
     • قیمت جهانی نفت‌گاز (گازوئیل)
    • بازار داخلی نفت‌گاز (گازوئیل)
     • ظرفیت داخلی نفت‌گاز (گازوئیل)
     • تولید داخلی نفت‌گاز (گازوئیل)
     • مصرف داخلی نفت‌گاز (گازوئیل)
     • تجارت داخلی نفت‌گاز (گازوئیل)
     • قیمت داخلی نفت‌گاز (گازوئیل)
    • پیش‌بنی آینده بازار نفت‌گاز (گازوئیل)
     • پیش‌بینی ظرفیت
     • پیش‌بینی تولید
     • پیش‌بینی مصرف
     • پیش‌بینی تجارت
     • پیش‌بینی قیمت
    • بازار نفت کوره
     • بازار جهانی نفت کوره
      • ظرفیت جهانی نفت کوره
      • تولید جهانی نفت کوره
      • مصرف جهانی نفت کوره
      • تجارت جهانی نفت کوره
      • قیمت جهانی نفت کوره
     • بازار داخلی نفت کوره
      • ظرفیت داخلی نفت کوره
      • تولید داخلی نفت کوره
      • مصرف داخلی نفت کوره
      • تجارت داخلی نفت کوره
      • قیمت داخلی نفت کوره
     • پیش‌بنی آینده بازار نفت کوره
      • پیش‌بینی ظرفیت
      • پیش‌بینی تولید
      • پیش‌بینی مصرف
      • پیش‌بینی تجارت
      • پیش‌بینی قیمت
     • بازار گاز مایع (ال‌پی‌جی)
      • بازار جهانی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • ظرفیت جهانی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • تولید جهانی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • مصرف جهانی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • تجارت جهانی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • قیمت جهانی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
      • بازار داخلی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • ظرفیت داخلی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • تولید داخلی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • مصرف داخلی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • تجارت داخلی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • قیمت داخلی گاز مایع (ال‌پی‌جی)
      • پیش‌بنی آینده بازار گاز مایع (ال‌پی‌جی)
       • پیش‌بینی ظرفیت
       • پیش‌بینی تولید
       • پیش‌بینی مصرف
       • پیش‌بینی تجارت
       • پیش‌بینی قیمت
      • بازار قیر
       • بازار جهانی قیر
        • ظرفیت جهانی قیر
        • تولید جهانی قیر
        • مصرف جهانی قیر
        • تجارت جهانی قیر
        • قیمت جهانی قیر
       • بازار داخلی قیر
        • ظرفیت داخلی قیر
        • تولید داخلی قیر
        • مصرف داخلی قیر
        • تجارت داخلی قیر
        • قیمت داخلی قیر
       • پیش‌بنی آینده بازار قیر
        • پیش‌بینی ظرفیت
        • پیش‌بینی تولید
        • پیش‌بینی مصرف
        • پیش‌بینی تجارت
        • پیش‌بینی قیمت
مدلسازی مالی اقتصادی
 • مطالعات ارزیابی اقتصادی
  • مطالعات ارزیابی اقتصادی با کامفار
  • مطالعات ارزیابی اقتصادی با اکسل (Excel)
  • ارزیابی اقتصادی انواع رژیم‌های قراردادی بالادستی نفت و گاز
   • قرارداد خرید خدمت
   • قرارداد بیع متقابل
   • قرارداد مشارکت در تولید
   • قرارداد IPC
  • ارزیابی اقتصادی انواع رژیم‌های قراردادی پایین‌دستی نفت و گاز
   • ارزیابی اقتصادی واحدهای پتروشیمی
   • ارزیابی اقتصادی واحدهای پالایشی
   • ارزیابی اقتصادی واحدهای Mini Refinery
   • ارزیابی اقتصادی واحدهای NGL
   • ارزیابی اقتصادی واحدهای Mini NGL
   • قراردادهای پایین‌دستی نفت و گاز
    • قرارداد BOOT
    • قرارداد BOT
    • قرارداد BOO
    • قرارداد BTساخت پالایشگاه و واحدهای پتروشیمی
 • قرارداد PC
 • قرارداد EPCI
 • قرارداد EPCC
 • قرارداد EPCIM
قراردادهای تأمین مالی پروژه‌
 • تامین مالی پروژه محور
 • اجاره به شرط تملیک
قراردادهای بازاریابی، خرید، فروش، مبادله و صادرات
 • نفت خام
 • گاز طبیعی
 • فرآورده‌های نفتی
 • محصولات پتروشیمی
پژوهش
 • نشست‌های پژوهشی و تخصصی
 • سمینارها
 • کارگاه‌ها
 • همایش ها
آموزش
 • دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی میان رشته‌ای
  • برای مدیران
  • برای کارشناسان
  • برای فعالان حوزه نفت، گاز و انرژی